Nadruk

Wydawca i osoba odpowiedzialna

Blockhaus Ahlhorn gemeinnützige GmbH
reprezentowana przez dyrektora zarządzającego Nielsa-Christana Heinsa

Siedziba spółki:
Stawy rybne Ahlhorn

26197 Großenkneten

Tel: 04435/939-0

Faks: 04435/939-111

E-mail: info@blockhaus-ahlhorn.de

Internet: www.blockhaus-ahlhorn.de


Dane firmy:
Właściwy organ nadzorczy:
Państwowy Urząd Nadzoru Handlu Oldenburg
Adres pocztowy:

Theodor-Tantzen-Platz 8
26122 Oldenburg
Skrytka pocztowa: 5455

26044 Oldenburg
Sąd Rejestrowy:
Sąd lokalny w Oldenburgu


Numer rejestracyjny:
Rejestr handlowy B 218212
Numer identyfikacji podatkowej sprzedaży
68-201-08390

Editorial:
Nicole Langfermann

E-mail: info@blockhaus-ahlhorn.de
Zdjęcia:
Prawa do wizerunku należą do kościoła Ev.-Luth. w Oldenburgu

Powiadomienie o odpowiedzialności

Osoba odpowiedzialna nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności wobec podmiotu odpowiedzialnego za szkody materialne lub niematerialne spowodowane wykorzystaniem lub niewykorzystaniem dostarczonych informacji lub wykorzystaniem nieprawidłowych lub niekompletnych informacji są co do zasady wykluczone, chyba że istnieją dowody umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa ze strony podmiotu odpowiedzialnego.

Odnośniki i linki: W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do zewnętrznych stron internetowych („linków”), które leżą poza obszarem odpowiedzialności osoby odpowiedzialnej, obowiązek odpowiedzialności wchodziłby w życie tylko wtedy, gdy osoba odpowiedzialna miałaby wiedzę o treści i byłoby technicznie możliwe i uzasadnione, aby uniemożliwić korzystanie z nich w przypadku treści niezgodnych z prawem. Osoba odpowiedzialna niniejszym wyraźnie oświadcza, że w momencie tworzenia linków na stronach, do których one odsyłają, nie znajdowały się żadne nielegalne treści. Podmiot odpowiedzialny nie ma wpływu na aktualny i przyszły wygląd, treść lub autorstwo stron, do których prowadzą odnośniki. W związku z tym niniejszym wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści wszystkich stron, do których prowadzą linki, które zostały zmienione po utworzeniu linku. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków i odnośników umieszczonych w ramach własnej oferty internetowej, jak również zewnętrznych wpisów w księgach gości, forach dyskusyjnych i listach mailingowych utworzonych przez osobę odpowiedzialną. Za nielegalne, nieprawidłowe lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji, odpowiedzialność ponosi wyłącznie dostawca strony, do której prowadzi link, a nie ten, kto jedynie odsyła do danej publikacji za pośrednictwem linków.

Prawo autorskie i prawo znaków towarowych: Osoba odpowiedzialna stara się przestrzegać praw autorskich do grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów wykorzystywanych we wszystkich publikacjach, wykorzystywać grafiki, dokumenty dźwiękowe, sekwencje wideo i teksty stworzone przez siebie lub korzystać z grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji wideo i tekstów bez licencji. Wszystkie nazwy marek i znaki towarowe wymienione na stronie internetowej i ewentualnie chronione przez osoby trzecie podlegają bez ograniczeń przepisom obowiązującego prawa o znakach towarowych i prawom własności odpowiednich zarejestrowanych właścicieli. Samo wymienienie znaku towarowego nie oznacza, że nie jest on chroniony prawami osób trzecich! Prawa autorskie do opublikowanych obiektów stworzonych przez samą osobę odpowiedzialną pozostają wyłącznie w gestii osoby odpowiedzialnej za strony. Powielanie lub wykorzystywanie obiektów takich jak wykresy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności: Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część publikacji internetowej, z której użytkownik został przekierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub prawidłowe, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.